Vedtægt for Radiogruppen Knivsbjerg.

 

Formål:

At vedligeholde og drive  VHF og UHF repeaterne på Store Borgbjerg ved Knivsbjerg, og andre tiltag i forbindelse med amatørradio.

Tegning:

Gruppen tegnes af bestyrelsen, der kan give fuldmagt til enkeltpersoner.

Bestyrelse:

Bestyrelsen består af 5 personer.

Bestyrelsen vælger ud af sin midte formand, næstformand og kasserer.

Medlemmer:

Som medlemmer kan  -  efter godkendelse af bestyrelsen  -  optages  enhver radiointeresseret.

For medlemmer, som har ydet en helt speciel og enestående indsats for Radiogruppen Knivsbjerg eller repeaterne, kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at medlemmet ophøjes til æresmedlem, som udmærkes ved at have gratis medlemskab for livstid.

Æresmedlem inviteres vederlagsfrit til spisning ved generalforsamlingen.

Kontingent:

Bestyrelsesmedlemmerne er kontingentfri.

Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen.

Frivillige bidrag kan ydes af enhver interesseret.

Gruppens regnskabsår går fra 1. oktober  til 30. september.

 

Generalforsamling:

Der afholdes generalforsamling i 4. kvartal.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel via udsendelse over Amatørnyt på VHF repeateren Knivsbjerg.

Såfremt Amatørnyt ikke kører, kan indkaldelse ske ved annonce i OZ.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være

formanden  i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

På generalforsamlingen skal følgende foretages:

Aflæggelse af beretning for gruppens repeatere.

Drøftelse af repeaternes stand og fremtid.

Behandling af indkomne forslag.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab, - herunder budget- og kontingentforslag for det kommende år.

Valg til bestyrelse:

Licensindehaver(ne) er fødte bestyrelsesmedlemmer.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen med halvdelen hvert år, -  første gang efter lodtrækning.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  Valget gælder for 1 år.

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for disse.  Valget gælder for 1 år.

Eventuelt.

Stemmeret på generalforsamlingen har – udover bestyrelsen – de medlemmer, der i det afsluttede regnskabsår har betalt kontingent og er registreret som medlemmer.

Alle radiointeresserede har adgang til generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, såfremt bestyrelsens flertal eller 25% af foreningens medlemmer med deres underskrift ønsker det.

Ønsket skal – med  angivelse  af dagsorden – tilstilles foreningens formand.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 3 uger efter modtaget forslag.

Licens(er):

Repeaterlicenserne er personlige.

Såfremt nuværende licensindehaver(e) vil afstå sin licens, skal det være til en af bestyrelsen anbefalet person.

Vedtægtsændring:

Denne vedtægt kan kun ændres, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede på en generalforsamling går ind herfor.

 

Vedtægten senest ændret ved generalforsamlingen d. 25. okt. 2019